Privacyverklaring InSpark

Inleiding

De website www.inspark.nl staat onder beheer van InSpark B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52859452 , hierna te noemen: InSpark. De contactgegevens van InSpark zijn te vinden op de voornoemde website.

Deze verklaring legt uit hoe InSpark omgaat met de informatie die tijdens een gebruikssessie wordt verzameld.

Persoonsgegevens

InSpark hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers, hierna te noemen: gebruikers. De informatie die InSpark omtrent haar gebruikers verzamelt c.q. verwerkt, wordt dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. Daarnaast zal InSpark nooit zonder toestemming gegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

InSpark bewaart eventueel verzamelde (persoons)gegevens van haar gebruikers niet langer dan strikt noodzakelijk is en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor InSpark de (persoons)gegevens heeft verzameld.

Gebruikers hebben te allen tijde het recht om de eventueel van hen verzamelde (persoons)gegevens in te zien, te wijzigen of te (laten) verwijderen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met InSpark.

Gebruikers kunnen een klacht indienen met betrekking tot de gegevensverwerking bij de privacytoezichthouder.

InSpark zal altijd overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handelen.

Verwerkte gegevens

Gebruikers die zich als klant aanmelden voor de diensten van InSpark worden gevraagd om enkele (persoons)gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantenbestand van InSpark. Hierbij verzamelt en verwerkt InSpark de volgende categorie├źn van persoonsgegevens:

  • Naam en achternaam.
  • E-mailadres en telefoonnummer.
  • Bedrijfsgegevens.
  • Overige persoonsgegevens die een gebruiker kan invullen na het aanmelden voor de diensten van InSpark.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door InSpark worden verzameld en verwerkt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om aan gebruikers diensten te verlenen;
  • om gebruikers op de hoogte te houden van de (nieuwe) diensten van InSpark (insights) en/of evenementen (voor dergelijke berichten kan de klant zich altijd afmelden via de link onderaan het bericht of door contact met InSpark op te nemen);
  • voor administratieve doeleinden alsmede het bijhouden van statistieken;
  • om een klant/gebruikersprofiel in CRM op te bouwen.

InSpark bewaart (persoons)gegevens in beginsel zolang als de bovengenoemde doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen (persoons)gegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Cookies

Gebruik en toestemming

Door gebruik te maken van de website www.inspark.nl geeft de gebruiker toestemming voor het verzamelen en verwerken van de informatie door InSpark op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door InSpark zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg voor de actuele privacyverklaring daarom altijd de website: www.inspark.nl.