InSpark Mei 2018

InSpark General Terms and Conditions May 2018 – EN

InSpark Algemene Voorwaarden Mei 2018 – NL

Definities

Artikel 1

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 52859452.
1.2. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 mei 2018.
1.3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. InSpark: InSpark B.V., gevestigd aan de Oude Molen 3A (1184 VW) te Amstelveen, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie InSpark diensten levert.
c. Partijen: InSpark en Opdrachtgever.
d. Prestatie: de in overleg tussen Partijen bepaalde diensten c.q. werkzaamheden, welke door InSpark ten behoeve van Opdrachtgever dienen te worden verricht en de voorwaarden, deze voorwaarden hieronder begrepen, waaronder de bepaalde diensten dienen te geschieden en derhalve wederzijds zijn overeengekomen.
e. Overeenkomst: de schriftelijk door Partijen overeengekomen Prestatie(s).
f. Contractperiode: de looptijd zoals vermeld in de Overeenkomst en die bij prolongatie van de Overeenkomst telkens wordt verlengd.
g. Facturatietermijn: de periode waarover de verschuldigde Premie in rekening wordt gebracht.
h. Fouten: het substantieel niet voldoen van de Prestatie aan de door InSpark schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de Prestatie, en, ingeval de Prestatie geheel of gedeeltelijk Maatwerksoftware betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien Opdrachtgever deze kan aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is.
i. Ingangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst van kracht wordt.
j. Infrastructuur: een onderling gekoppeld stelsel van apparaten dat dient voor de overdracht van elektronische gegevens en dat als een samenhangend geheel wordt beheerd.
k. Premie: het periodieke bedrag dat verschuldigd is voor de te leveren Prestatie(s) zoals omschreven in de Overeenkomst.
l. Licentieovereenkomst: een Overeenkomst waarbij InSpark gedurende langere tijd en op basis van een periodiek te betalen tarief, zijnde de Premie, aan Opdrachtgever op repeterende basis licenties c.q. gebruiksrechten verschaft aangaande het recht tot het gebruik van bepaalde software.
m. Managed Services: het tegen een periodiek te betalen tarief, zijnde de Premie, uitvoeren van beheerwerkzaamheden op afstand waaronder, maar niet beperkt tot, het beheren van de (virtuele) Infrastructuur van Opdrachtgever door de InSpark.
n. Maatwerksoftware: software welke op maat door InSpark wordt gemaakt dan wel wordt aangepast, toegespitst op de specifieke wensen van Opdrachtgever.
o. Serviceovereenkomst: een Overeenkomst waarbij InSpark gedurende langere tijd en op basis van een periodiek te betalen vast tarief, zijnde de Premie, bepaalde repeterende Prestaties aan Opdrachtgever levert.
p. Responstijd: de tijd tussen de melding van een incident door Opdrachtgever aan InSpark, volgens de in Overeenkomst omschreven methode, tot het moment waarop InSpark aanvangt met het leveren van support dan wel het uitvoeren van beheerwerkzaamheden waarbij de responstijd, gedurende de openingstijden van de servicedesk, maximaal acht (8) uur bedraagt.
q. de Verwerkersovereenkomst: een aanvullende overeenkomst tussen Partijen, waarin wordt vastgelegd hoe InSpark, in haar hoedanigheid als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met persoonsgegevens zal omgaan.

Algemeen

Artikel 2

2.1. Voor zover tussen Partijen schriftelijk niet anders is overeengekomen, zijn de bedingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle offertes, Overeenkomsten en Prestaties van InSpark, daaronder begrepen iedere vervolg overeenkomst, Bewerkersovereenkomst of gewijzigde dan wel aanvullende overeenkomst, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden gelden met uitsluiting van de (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever. De (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk door InSpark afgewezen.
2.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden ten nadele van InSpark gelden alleen indien deze door InSpark schriftelijk zijn geaccordeerd. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven dan onverkort van kracht.
2.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met InSpark waarbij voor de uitvoering derden, welke niet tot de onderneming van InSpark behoren, dienen te worden betrokken.

Offertes

Artikel 3

3.1. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij in de schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld.
3.2. Een eerste offerte gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
3.3. Wanneer Opdrachtgever een offerte ondertekent, dan worden deze Algemene Voorwaarden door InSpark als bekend en daarmee als aanvaard beschouwd.
3.4. Overeenkomsten en afspraken zijn voor InSpark eerst bindend, indien en voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

Garanties

Artikel 4

4.1. InSpark zal de door haar te verrichten Prestaties goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de Overeenkomst uitvoeren conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.
4.2. InSpark draagt er zorg voor dat de door dan wel namens haar te verrichten Prestaties worden verricht door ter zake deskundige personen.
4.3. InSpark garandeert dat de door, dan wel eventueel namens, haar te verrichten Prestaties zullen voldoen aan de overeengekomen kwalificaties zoals opgenomen in de Overeenkomst.
4.4. InSpark verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de Overeenkomst, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als zodanig te behandelen.

Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 5

5.1. Alle overeengekomen Prestaties worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft InSpark het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door andere medewerkers binnen InSpark en/of derden welke niet tot de onderneming van InSpark behoren.
5.3. Eventuele door Partijen overeengekomen uitvoeringstermijnen gelden nimmer als een fatale termijn. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn zal Opdrachtgever InSpark schriftelijk in gebreke moeten stellen. Tevens dient Opdrachtgever InSpark de kans te geven om haar verplichtingen uit de Overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.

Wijziging van de overeenkomst

Artikel 6

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te leveren Prestaties te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2. Indien een wijziging van dan wel aanvulling op de Overeenkomst meerwerk met zich mee brengt, stelt InSpark Opdrachtgever hierover van tevoren op de hoogte.
6.3. Indien op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst er sprake is van een wijziging van wisselkoersen van vreemde valuta is InSpark gerechtigd om de voornoemde wijziging, indien van toepassing, aanvullend op de eerder door InSpark aan Opdrachtgever opgegeven prijzen aan de Opdrachtgever door te belasten. Een dergelijke wijziging van de eerder opgegeven prijzen geeft Opdrachtgever echter niet het recht tot annulering van de Overeenkomst.
6.4. Indien op het moment van dan wel na de totstandkoming van de Overeenkomst er sprake is van een wijziging van belastingen, heffingen of invoerrechten wegens enige overheidsmaatregel is InSpark gerechtigd om de voornoemde wijziging, indien van toepassing, aanvullend op de eerder door InSpark aan Opdrachtgever opgegeven prijzen aan Opdrachtgever door te belasten. Een dergelijke wijziging van de eerder opgegeven prijzen geeft de Opdrachtgever echter niet het recht tot annulering van de Overeenkomst.

Gebreken en klachtentermijn

Artikel 7
7.1. Klachten over de geleverde Prestaties dienen door Opdrachtgever binnen één (1) week, nadat Opdrachtgever deze heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken, schriftelijk te worden gemeld aan InSpark.
7.2. Indien een klacht gegrond is, zal InSpark de overeengekomen Prestaties alsnog naar behoren verrichten, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Prestaties niet meer mogelijk of zinvol is, zal InSpark slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Prijzen

Artikel 8

8.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient Opdrachtgever alle betalingen in euro’s te voldoen.
8.2. Bij de totstandkoming van de Overeenkomst bepalen Partijen de wijze van vergoeding. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden alle Prestaties ten behoeve van Opdrachtgever door InSpark aan Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van één van de onderstaande methoden:

a. Nacalculatie: alle door InSpark te verrichten Prestaties worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht volgens de vooraf aan Opdrachtgever kenbaar gemaakte uurtarieven waarbij het uurtarief geldend voor de periode waarin de Prestaties zijn verricht wordt vermenigvuldigd met het aantal bestede uren.
b. Premie: de door InSpark te verrichten Prestaties worden periodiek aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

8.3. Eventuele door InSpark af te geven (voor)calculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter. Hieraan kunnen door Opdrachtgever nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend.
8.4. InSpark is gerechtigd om eenmaal per jaar, voor zowel nieuwe als reeds lopende Overeenkomsten, haar prijzen zoals beschreven in artikel 8.2. aan te passen. Indien InSpark voor de Overeenkomst gebruik maakt van een overeenkomst met derden is InSpark gerechtigd om eventuele prijswijzigingen door te berekenen. Daarnaast is InSpark gerechtigd redelijke gestegen bedrijfskosten door te berekenen.
8.5. Ten gevolge van inflatie is InSpark jaarlijks gerechtigd een prijsverhoging door te voeren gelijk aan het wijzigingspercentage in de voorafgaande facturatietermijn van de “consumenten prijsindex alle huishoudens (CPI)”, zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS.

Betaling

Artikel 9

9.1. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient de betaling van facturen binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
9.2. InSpark is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen uit de Overeenkomst te verlangen. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan een dergelijk verzoek is InSpark niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van beëindiging of opschorting van de werkzaamheden door InSpark.
9.3. Verrekening van een factuur met een vordering van Opdrachtgever op InSpark is slechts mogelijk indien de betreffende vordering door InSpark schriftelijk is erkend.
9.4. De in artikel 9.1. genoemde betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Indien Opdrachtgever één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is InSpark gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
9.5. Indien InSpark over dient te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag komen de daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen conform het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ aan Opdrachtgever worden berekend met een minimum van € 40,00 en een maximum van 15% van het factuurbedrag.

Ontbinding

Artikel 10

10.1. InSpark is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien Opdrachtgever:

a. in staat van faillissement verklaard wordt;
b. voorlopige surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
c. wordt geliquideerd;
d. onder curatele wordt gesteld;
e. anderszins beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest;
f. tekort komt in de naleving van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst;
g. op grond van artikel 9.2. is gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

10.2. Ontbinding van de Overeenkomst krachtens het voorgaande lid geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.
10.3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van InSpark op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Aansprakelijkheid

 Artikel 11

11.1. Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming van InSpark, dan is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van InSpark beperkt tot maximaal het uit hoofde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag, exclusief BTW. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft, is de aansprakelijkheid van InSpark beperkt tot maximaal het uit hoofde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag, exclusief BTW, gedurende een periode van drie (3) maanden. Echter, in geen geval zal de totale aansprakelijkheid van InSpark, wegens welke rechtsgrond dan ook, meer dan € 500.000 (zegge: vijfhonderdduizend euro) bedragen. Tot de voornoemde aansprakelijkheidsbeperking(en) worden eveneens gerekend de eventuele financiële verplichtingen van InSpark uit hoofde van een ongedaanmakingsverplichting ten gevolge van een ontbinding van de Overeenkomst.
11.2. InSpark dan wel niet tot de onderneming van InSpark behorende ingeschakelde dienstverleners of onderaannemers, zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, stagnatieschade, bedrijfsschade, gevolgschade en verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden.
11.3. InSpark is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vreemde software elementen waaronder, maar niet beperkt tot, logic bombs, virussen, spyware, malware of worms.
11.4. InSpark is nimmer gehouden tot herstel van als gevolg van storingen en/of onderhoud verminkte of verloren gegane gegevens.
11.5. InSpark is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat InSpark is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid redelijkerwijs voor haar kenbaar behoorde te zijn.
11.6. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één (1) jaar na ontdekking daarvan aan InSpark kenbaar zijn gemaakt.

Intellectuele eigendom

Artikel 12

12.1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten aangaande de Prestaties blijven eigendom van InSpark dan wel haar licentiegevers c.q. toeleveranciers, tenzij door Partijen schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen.
12.2. InSpark neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorg in acht om te voorkomen dat de door haar te verrichten Prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde.

Overmacht

Artikel 13

13.1. Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van InSpark en evenmin krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk rechtsverkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, ongeacht of die tekortkoming tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar was.
13.2. Indien InSpark door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie.
13.3. Indien door overmacht de levering van de Prestatie(s) met meer dan twee (2) maanden wordt vertraagd, zijn zowel InSpark als Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft InSpark slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
13.4. In geval van overmacht aan de zijde van InSpark heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet indien InSpark ten gevolge van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
13.5. InSpark is gehouden Opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich aan de zijde van InSpark enig geval van overmacht voordoet.

Persoonsgegevens

Artikel 14

14.1. Indien de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is op (een deel van) de Prestatie zullen Partijen in het kader van de uitvoering van de overeengekomen prestatie een aanvullende Verwerkersovereenkomst sluiten.
14.2. InSpark is tussen Partijen aan te merken als verwerker en Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
14.3. Partijen verplichten zich over en weer conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)en overige privacygerelateerde wet- en regelgeving te handelen.
14.4. Partijen vrijwaren elkaar over en weer tegen aanspraken op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacy-gerelateerde wet- en regelgeving.

Geheimhouding

Artikel 15

15.1. Partijen zijn verplicht, zowel gedurende deze Overeenkomst als na beëindiging daarvan, tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, als dit voortvloeit uit de aard van de informatie dan wel als ervan het vertrouwelijk karakter geacht kan worden aan Partijen bekend te zijn.
15.2. Partijen staan er tevens voor in dat de eventuele door hen ingeschakelde hulppersonen en/of overige bij de dienstverlening betrokken derden dezelfde geheimhoudingsverplichting hebben aanvaard zoals omschreven in artikel 15.1.

Risico

Artikel 16

16.1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van programmatuur, gegevens, documenten, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht. Voor zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht van InSpark of hulppersonen van InSpark zijn, draagt InSpark het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.
16.2. Opdrachtgever draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat InSpark deze voor onderhoudswerkzaamheden onder zich heeft. Het wordt aan Opdrachtgever overgelaten dit risico te verzekeren.

Acceptatie

Artikel 17

17.1. Indien Partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt Opdrachtgever de Prestatie in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare Fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van InSpark op grond van de garantieregeling van artikel 4. In voornoemd geval zal de Prestatie bij levering of, indien een door InSpark uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie gelden als zijnde geaccepteerd door Opdrachtgever.
17.2. Opdrachtgever is gehouden van Fouten onverwijld melding te maken. InSpark heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere gebreken in of aan de Prestatie dan met betrekking tot Fouten.
17.3. Indien tussen Partijen een acceptatietest is overeengekomen, is het bepaalde in de artikelen 17.4. tot en met 17.10. van toepassing.
17.4. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien (14) dagen na levering of, indien een door InSpark uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, veertien (14) dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is Opdrachtgever niet gerechtigd de Prestatie voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.
17.5. Indien een acceptatietest is overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht te toetsen of de geleverde Prestatie beantwoordt aan de door InSpark schriftelijk, uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, indien en voor zover de Prestatie geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.
17.6. Opdrachtgever zal een overeengekomen acceptatietest met gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren.
17.7. De Prestatie zal tussen Partijen gelden als geaccepteerd:

a. indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode; of,
b. indien InSpark vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 17.8. ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde Fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van Fouten die volgens artikel 17.9. aan acceptatie niet in de weg staan; of,
c. indien Opdrachtgever enig gebruik maakt van de Prestatie voor productieve of operationele doeleinden: op het moment van de desbetreffende ingebruikneming.

17.8. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Prestatie Fouten bevat, zal Opdrachtgever uiterlijk op de laatste dag van de testperiode de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk, gedetailleerd en begrijpelijk aan InSpark rapporteren. InSpark zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde Fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij InSpark gerechtigd is tijdelijke oplossingen en/of beperkingen te implementeren.
17.9. Opdrachtgever mag de acceptatie van de Prestatie niet onthouden om redenen die niet verband houden met de tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine Fouten, zijnde Fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de Prestatie redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van InSpark om deze kleine Fouten te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de Prestatie die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van gebruikersinterfaces.
17.10. Indien de Prestatie in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.
17.11. Acceptatie van de Prestatie op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat InSpark gekweten is voor de nakoming van haar verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en levering van de Prestatie en, indien tevens de installatie van de Prestatie door InSpark is overeengekomen, van haar verplichtingen betreffende de installatie. Acceptatie van de Prestatie doet niets af aan de rechten van Opdrachtgever op grond van artikel 17.9. betreffende kleine gebreken en artikel 4 betreffende de garantie.

Aflevering en installatie van software

Artikel 18

18.1. InSpark zal, naar eigen keuze, software op het overeengekomen formaat gegevensdrager of, bij gebreke van afspraken daaromtrent, op een door InSpark te bepalen formaat gegevensdrager afleveren dan wel de software online aan Opdrachtgever voor aflevering beschikbaar stellen. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt ter keuze van de InSpark in papieren dan wel digitale vorm in een door InSpark bepaalde taal verstrekt.
18.2. Uitsluitend indien zulks is overeengekomen, zal InSpark de software bij Opdrachtgever installeren. Bij gebreke van afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de software installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.

Medewerkingsverplichtingen

Artikel 19

19.1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan InSpark aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan InSpark worden verstrekt.
19.2. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan InSpark zijn verstrekt, heeft InSpark het recht de uitvoering van Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
19.3. Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit uitsluitend geschieden in onderling overleg tussen Partijen.
19.4. Opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het InSpark belemmert, vertraagt of onmogelijk maakt om haar Prestaties naar behoren te kunnen verrichten.
19.5. InSpark is bevoegd haar dienstverlening ten behoeve van Opdrachtgever op te schorten dan wel te beëindigen zodra aan artikel 19.1., 19.3. en/of 19.4. geen gevolg wordt gegeven. InSpark heeft tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven, zoals bedoeld in artikel 8.2., in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van InSpark tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 20

20.1. Op alle door InSpark gedane offertes en afgesloten Overeenkomsten dan wel verrichte Prestaties, alsmede op alle uit de uitvoering daarvan voortvloeiende nadere- en/of vervolg overeenkomsten, met Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Tevens wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag, op de door InSpark gedane offertes en afgesloten Overeenkomsten dan wel verrichte Prestaties, uitdrukkelijk uitgesloten.
20.2. Elk geschil dat zich tussen Partijen mocht voordoen wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam tenzij InSpark er de voorkeur aan geeft het betreffende geschil te laten berechten door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Opdrachtgever.

Diversen

Artikel 21

21.1. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
21.2. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien InSpark geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
21.3. Indien meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen als Opdrachtgever optreden of zich als zodanig gedragen, dan zijn zij allen jegens InSpark hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen welke uit de Overeenkomst voortvloeien.
21.4. Bedingen en Overeenkomsten welke van deze Algemene Voorwaarden afwijken zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door InSpark schriftelijk zijn bevestigd. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven dan onverkort van kracht.
21.5. Verplichtingen tussen Partijen over en weer aangegaan, welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van de Overeenkomst bestaan.
21.6. Derden, waaronder de klanten van Opdrachtgever, kunnen geen beroep doen op de bepalingen van de Overeenkomst dan wel deze Algemene Voorwaarden. Met betrekking tot de wederverkoop van de diensten van InSpark zal Opdrachtgever daartoe haar eigen rechtsverhouding aangaan met haar klanten.
21.7. Wijziging van de Overeenkomst of aanvullingen daarop verbinden slechts voor zover deze schriftelijkzijn overeengekomen tussen Partijen. Wijzigingen worden opgenomen in een aparte bijlage nadat deze door beide Partijen is geparafeerd, deze bijlage zal dan deel gaan uitmaken van de Overeenkomst.
21.8. Indien een bepaald artikel van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is, verbinden Partijen zich om het betreffende artikel te vervangen door een artikel, dat wel verbindend is en, gelet op het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst, zo min mogelijk afwijkt van het ongeldige, nietige of onuitvoerbare artikel.

Module- projecten & projectmanagement

Algemeen

Artikel 22

22.1. Op Overeenkomsten aangaande dienstverlening op het gebied van consultancy, advisering en projectmanagement zijn, aanvullend op de Algemene Voorwaarden, ook de in deze module genoemde voorwaarden van toepassing. Daar waar de voorwaarden uit deze module strijdig zijn met enige voorwaarde uit de Algemene Voorwaarden prevaleert de voorwaarde met het hoogste artikelnummer.

Dienstverlening door InSpark

Artikel 23

23.1. InSpark zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van InSpark worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst InSpark uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
23.2. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is InSpark gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
23.3. Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is InSpark steeds gerechtigd na overleg met Opdrachtgever deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
23.4. De door InSpark, in het kader van haar dienstverlening, te verrichten werkzaamheden worden uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van InSpark, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
23.5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat Opdrachtgever maakt van een door InSpark afgegeven advies steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Instructies en meerwerk

Artikel 24

24.1. Slechts indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, is InSpark gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. InSpark is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen.
24.2. Indien de in artikel 24.1. genoemde aanwijzingen echter door InSpark worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden beschouwd als meerwerk en worden derhalve conform artikel 8.2. tegen de dan geldende tarieven van InSpark in rekening gebracht.

Contactpersonen opdrachtgever

Artikel 25

25.1. In verband met de continuïteit van de werkzaamheden zal Opdrachtgever een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van InSpark als zodanig zal/zullen fungeren. Contactpersonen van Opdrachtgever zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de gewenste doelstellingen van Opdrachtgever.

Bescherming ‘know-how’ InSpark

Artikel 26

26.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InSpark is cliënt Opdrachtgever niet gerechtigd enige mededeling aan derden te doen omtrent de werkwijze, de methoden en technieken van InSpark.

Facturatie

Artikel 27

27.1. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door InSpark verleende diensten telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

Module- licentieovereenkomsten eigen software InSpark

Algemeen

Artikel 28

28.1. Op Licentieovereenkomsten Eigen Software InSpark zijn, aanvullend op de Algemene Voorwaarden, ook de in deze module genoemde voorwaarden van toepassing. Daar waar de voorwaarden uit deze module strijdig zijn met enige voorwaarde uit de Algemene Voorwaarden prevaleert de voorwaarde met het hoogste artikelnummer.

Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

Artikel 29

29.1. InSpark stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen software alsmede de daar bijbehorende documentatie gedurende de looptijd van de Licentieovereenkomst voor gebruik ter beschikking. Het recht tot gebruik van de software is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
29.2. De verplichting tot terbeschikkingstelling door InSpark en het gebruiksrecht van Opdrachtgever strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de software. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever strekt zich niet uit tot de broncode van de software. De broncode van de software en de bij de ontwikkeling van de software gemaakte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, ook niet indien Opdrachtgever bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.
29.3. Opdrachtgever zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de software steeds stipt naleven.
29.4. InSpark kan verlangen dat Opdrachtgever de software niet eerder in gebruik neemt dan nadat Opdrachtgever bij InSpark één of meer codes, benodigd voor het gebruik, heeft verkregen. InSpark is steeds gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen partijen is overeengekomen. Opdrachtgever zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de software te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
29.5. Opdrachtgever mag de software uitsluitend in en ten behoeve van haar eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik. Opdrachtgever zal de software niet gebruiken ten behoeve van derden, bijvoorbeeld in het kader van ‘Software-as-a-Service’ (SaaS) of ‘outsourcing’, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
29.6. Tenzij schriftelijk anders door Partijen is overeengekomen is het Opdrachtgever nimmer toegestaan de software en de dragers waarop de software is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal Opdrachtgever een derde – al dan niet op afstand (online) – toegang geven tot de software of de software bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de software uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt.
29.7. Opdrachtgever zal desgevraagd onverwijld haar medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van InSpark uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van InSpark toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. InSpark zal alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die zij in het kader van een onderzoek van of bij Opdrachtgever verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de software zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.
29.8. Een tussen Partijen gesloten Overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van software tot voorwerp heeft, zal nimmer als een koopovereenkomst worden beschouwd.
29.9. InSpark is niet verplicht tot het onderhoud van de software en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de software. Indien in afwijking van het vorenstaande InSpark gevraagd wordt onderhoud en/of ondersteuning ten aanzien van de software te verlenen, kan InSpark verlangen dat Opdrachtgever daarvoor een separate schriftelijke Overeenkomst aangaat.

Beschikbaarstelling

Artikel 30

30.1. InSpark zal de software binnen een redelijke termijn na het aangaan van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.
30.2. Onverwijld nadat de Overeenkomst is geëindigd, zal Opdrachtgever alle in haar bezit zijnde exemplaren van de software aan InSpark retourneren. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van de Overeenkomst de desbetreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever van zodanige vernietiging InSpark onverwijld schriftelijk melding maken. InSpark is bij of na het einde van de Overeenkomst niet verplicht ondersteuning te verlenen met het oog op een door Opdrachtgever gewenste dataconversie.

Gebruiksrechtvergoeding

Artikel 31

31.1. De voor het recht tot gebruik door Opdrachtgever te betalen Premie is verschuldigd op de overeengekomen tijdstippen, of bij gebreke van een overeengekomen tijdstip bij aflevering dan wel installatie van de software en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn.

Wijzigingen in de software

Artikel 32

32.1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de software geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InSpark. InSpark is gerechtigd haar toestemming te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever draagt het volle risico van alle door of in opdracht van Opdrachtgever door derden aangebrachte wijzigingen.

Garantie

Artikel 33

33.1. InSpark zal zich naar beste vermogen inspannen Fouten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie (3) maanden na aflevering, of, indien een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie (3) maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij InSpark zijn gemeld. InSpark staat er niet voor in dat de software geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik. InSpark garandeert evenmin dat de software zonder onderbreking zal werken en/of dat steeds alle Fouten worden verbeterd.
33.2. Herstel van Fouten geschiedt op een door InSpark te bepalen locatie en wijze. InSpark is hierbij gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel beperkingen in de software te brengen.
33.3. De herstelverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van InSpark wijzigingen in de software aanbrengt of laat aanbrengen.
33.4. Indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan InSpark toe te rekenen oorzaken, kan InSpark volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen.
33.5. InSpark is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
33.6. InSpark heeft geen enkele verplichting van welke aard of inhoud dan ook ter zake van Fouten die na afloop van de in artikel 33.1. bedoelde garantieperiode zijn gemeld.

Module- licentieovereenkomsten software Microsoft

Algemeen

Artikel 34

34.1. Op Licentieovereenkomsten Software Microsoft zijn, aanvullend op de Algemene Voorwaarden, ook de in deze module genoemde voorwaarden van toepassing. Daar waar de voorwaarden uit deze module strijdig zijn met enige voorwaarde uit de Algemene Voorwaarden prevaleert de voorwaarde met het hoogste artikelnummer.
34.2. In deze module wordt verstaan onder:

a. Microsoft: de partner en leverancier van InSpark zijnde de Microsoft Corporation.
b. Subscription: het aantal bestelde eenheden van online diensten van Microsoft als medesoftware van Microsoft voor een bepaalde termijn.
c. CloudBilling: een backend tool welke gedurende het verloop van iedere kalendermaand dagelijks het aantal actieve Subscriptions meet en deze achteraf en pro rato aan Opdrachtgever in rekening brengt op de eerste dag van iedere opvolgende kalendermaand.
d. CloudPortal: een online portal waarin alle actieve Subscriptions alsmede overige relevantie informatie online worden weergegeven, en te allen tijde inzichtelijk alsmede toegankelijk is voor Opdrachtgever door middel van een eigen login.

34.3. Op Licentieovereenkomsten zijn tevens de navolgende voorwaarden van Microsoft integraal van toepassing:

a. Microsoft Cloud Agreement
b. Microsoft Product Terms
c. Microsoft Online Services Terms
d. Microsoft Online Services Privacy Statement

34.4. De Contractperiode van Subscriptions bedraagt één (1) maand, te weten vanaf de Ingangsdatum op de 1e van iedere kalendermaand tot en met de laatste dag van dezelfde kalendermaand. Lopende Subscriptions worden telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de Contractperiode.
34.5. De Facturatietermijn voor Subscriptions is gelijk aan die van de Contractperiode zoals genoemd in artikel 34.4., tenzij anders door Partijen is overeengekomen.

Facturatie

Artikel 35

35.1. Opdrachtgever zal bij de bestelling van een Subscription geen initiële kosten verschuldigd zijn. De eerst verschuldigde Premie zal aan Opdrachtgever worden gefactureerd op 1e van de eerstvolgende kalendermaand. Indien een nieuwe Subscription voor de 1e van de eerste maand wordt geleverd, worden deze extra dagen aanvullend en naar rato in rekening gebracht bij de eerst verschuldigde Premie. Vervolgens zal InSpark op de 1e van elke kalendermaand de Premie voor de voorafgaande maand aan Opdrachtgever factureren.
35.2. Overschrijding van het aantal Subscriptions gedurende de Facturatietermijn dan wel de bestelling van extra Subscriptions wordt (financieel) afgehandeld conform hetgeen is bepaald in artikel 35.1.
35.3. InSpark zal alle facturen elektronisch aan Opdrachtgever verzenden door middel van CloudBilling. Conform hetgeen is bepaald in artikel 9.1 dient de betaling van deze facturen binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
35.4. Indien Opdrachtgever facturen niet binnen de in artikel 35.3 genoemde betalingstermijn voldoet is InSpark, na het geven van twee schriftelijke waarschuwingen aan Opdrachtgever, gerechtigd om de betreffende Subscripties stop te zetten. Dit laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever om de reeds verschuldigde som te voldoen. Na ontvangst van de te late betaling worden de betreffende Subscripties gereactiveerd.

Gebruik cloudportal

Artikel 36

36.1. Het bestellen van nieuwe dan wel beëindigen van lopende Subscriptions door Opdrachtgever dient te geschieden door middel van het CloudPortal. Hierbij is Opdrachtgever geheel zelf verantwoordelijk voor het bestellen dan wel (tijdig) beëindigen van zijn Subscriptions.
36.2. InSpark is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige bestellingen dan wel annuleringen gedaan door Opdrachtgever door middel van het CloudPortal.
36.3. Alvorens Opdrachtgever persoonsgegevens van een gebruiker van een Subscription in het CloudPortal invoert dan wel aan Microsoft verstrekt is Opdrachtgever verplicht om de benodigde toestemming van de betreffende gebruiker te verkrijgen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Module- ontwikkeling van maatwerksoftware

Algemeen

Artikel 37

37.1. Op Overeenkomsten aangaande Ontwikkeling van Maatwerksoftware zijn, aanvullend op de Algemene Voorwaarden, ook de in deze module genoemde voorwaarden van toepassing. Daar waar de voorwaarden uit deze module strijdig zijn met enige voorwaarde uit de Algemene Voorwaarden prevaleert de voorwaarde met het hoogste artikelnummer.

Specificaties en ontwikkeling maatwerksoftware

Artikel 38

38.1. Indien niet reeds vóór of bij het aangaan van de Overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen Maatwerksoftware aan InSpark zijn verstrekt, zullen Partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke Maatwerksoftware ontwikkeld zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal geschieden.
38.2. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan InSpark verlangen dat Opdrachtgever zich schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.
38.3. InSpark zal de Maatwerksoftware met zorg ontwikkelen, één en ander met inachtneming van de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties of het ontwerp en – in voorkomend geval – met inachtneming van de met Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken en/of procedures.
38.4. Bij gebreke van specifieke afspraken daaromtrent zal InSpark de ontwerp- en/of ontwikkelwerkzaamheden binnen een redelijke, door haar te bepalen termijn na het aangaan van de Overeenkomst aanvangen.
38.5. Desgevraagd zal Opdrachtgever InSpark in de gelegenheid stellen de werkzaamheden buiten de gebruikelijke werkdagen en werktijden op kantoor of locatie van Opdrachtgever te verrichten.
38.6. In de ontwikkelwerkzaamheden zijn niet begrepen het onderhoud van de Maatwerksoftware en/of het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders daarvan. Indien in afwijking van het vorenstaande door InSpark tevens onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, dient Opdrachtgever daarvoor een separate overeenkomst aan te gaan. Deze werkzaamheden worden separaat tegen de gebruikelijke tarieven van InSpark, zoals bedoeld in artikel 8.2., in rekening gebracht.

Iteratieve ontwikkeling maatwerksoftware

Artikel 39

39.1. Indien Partijen een ontwikkelmethode gebruiken die zich kenmerkt door het uitgangspunt dat het ontwerpen en/of ontwikkelen van (onderdelen van) de Maatwerksoftware op iteratieve wijze geschiedt, aanvaarden Partijen dat de werkzaamheden bij aanvang niet zullen worden verricht op basis van volledige of volledig uitgewerkte specificaties en tevens dat specificaties, welke al dan niet bij aanvang van de werkzaamheden zijn overeengekomen, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst in goed overleg kunnen worden aangepast met inachtneming van de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort.
39.2. Partijen zullen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst gezamenlijk in goed overleg beslissingen nemen met betrekking tot de specificaties die voor de volgende fase van het project en/of voor de volgende deelontwikkeling gelden. Opdrachtgever aanvaardt het risico dat de Maatwerksoftware niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties zal beantwoorden.
39.3. Opdrachtgever zal zorg dragen voor een permanente, actieve en door de organisatie van Opdrachtgever gedragen inbreng en medewerking van relevante eindgebruikers, onder meer tenaanzien van het testen en ten aanzien van (nadere) besluitvorming.
39.4. Opdrachtgever garandeert dat de door haar ingezette medewerkers welke worden benoemd in sleutelposities, beschikken over de voor deze positie benodigde beslissingsbevoegdheden. Opdrachtgever waarborgt voortvarendheid van de door haar tijdens de uitvoering van de Overeenkomst te nemen voortgangsbeslissingen. Bij gebreke van tijdige en duidelijke voortgangsbeslissingen van de zijde van Opdrachtgever conform de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort, is InSpark gerechtigd – doch niet verplicht – de naar haar oordeel passende beslissingen te nemen.
39.5. Indien Partijen gebruik maken van een ontwikkelmethode zoals bedoeld in artikel 39.1, dan is het bepaalde in artikel 17.1. en artikel 17.5. tot en met 17.9. niet van toepassing. Opdrachtgever aanvaardt de Maatwerksoftware in de staat waarin deze zich op het moment van het einde van de laatste ontwikkelfase bevindt (‘as is, where is’). InSpark is na de laatste ontwikkelfase niet gehouden tot herstel van Fouten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Gebruiksrecht

Artikel 40

40.1. InSpark stelt de in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde Maatwerksoftware en de eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan Opdrachtgever ter beschikking.
40.2. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal de broncode van de Maatwerksoftware en de bij de ontwikkeling van de Maatwerksoftware gemaakte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, in welk geval Opdrachtgever gerechtigd zal zijn wijzigingen in de Maatwerksoftware aan te brengen.
40.3. InSpark is niet gehouden tot terbeschikkingstelling van de voor het gebruik en/of onderhoud van de Maatwerksoftware benodigde hulpprogrammatuur en programma- of databibliotheken.
40.4. Het bepaalde in artikel 29 inzake gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen is van overeenkomstige toepassing.
40.5. Slechts indien uit de inhoud van de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk blijkt dat alle ontwerp- en ontwikkelkosten volledig en uitsluitend door Opdrachtgever worden gedragen, gelden – zulks in afwijking van het bepaalde in artikel 40.4. – voor Opdrachtgever geen beperkingen in het recht tot gebruik van de Maatwerksoftware.

Vergoeding

Artikel 41

41.1. Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen van Maatwerksoftware telkens per kalendermaand op basis van nacalculatie verschuldigd.
41.2. In de prijs voor de ontwikkelwerkzaamheden is tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van de Maatwerksoftware gedurende de looptijd van de Overeenkomst begrepen.
41.3. In de vergoeding voor de ontwikkeling van de Maatwerksoftware is niet begrepen een vergoeding voor de door Opdrachtgever benodigde hulpprogrammatuur en programma- en databibliotheken, eventuele installatiediensten en eventuele aanpassing en/of onderhoud van de Maatwerksoftware. Evenmin is in de vergoeding begrepen het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers ervan.

Garantie

Artikel 42

42.1. Het bepaalde in artikel 33 inzake garantie is van overeenkomstige toepassing.

Module- serviceovereenkomsten

Algemeen

Artikel 43

43.1. Op Serviceovereenkomsten zijn, aanvullend op de Algemene Voorwaarden, ook de in deze module genoemde voorwaarden van toepassing. Daar waar de voorwaarden uit deze module strijdig zijn met enige voorwaarde uit de Algemene Voorwaarden prevaleert de voorwaarde met het hoogste artikelnummer.

Uitsluitingen en extra werkzaamheden

Artikel 44

44.1. Werkzaamheden welke niet onder de Overeenkomst vallen zoals het onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn van of verband houden met gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in communicatielijnen, netwerkverbindingen of in spanningsvoorzieningen, of koppelingen met apparatuur, programmatuur of materialen, behoren dan ook niet tot de verplichtingen van InSpark uit hoofde van de Overeenkomst.
44.2. Indien Opdrachtgever InSpark opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden welke niet worden gedekt door de Overeenkomst, worden deze conform artikel 8.2. tegen de dan geldende tarieven van InSpark in rekening gebracht.

Facturatie

Artikel 45

45.1. De verschuldigde Premie wordt vooraf gefactureerd voordat de dekking van de Overeenkomst ingaat. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen bedraagt de Facturatietermijn twaalf (12) maanden.
45.2. Bij niet tijdige betaling conform hetgeen is bepaald in artikel 9 vervalt de dekking van de Overeenkomst, dit laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever om de verschuldigde som te voldoen. Na ontvangst van de te late betaling wordt de dekking wederom van kracht met als Ingangsdatum de oorspronkelijke datum van de onderhavige Overeenkomst.

Overschrijding responstijd

Artikel 46

46.1. Opdrachtgever kan per keer aanspraak maken op restitutie van 5% van de maandelijkse Premie, met een maximum van 15% per Facturatietermijn, indien door InSpark de maximale Responstijd wordt overschreden. Opdrachtgever kan op restitutie aanspraak maken door kennisgeving per aangetekend schrijven binnen 14 dagen nadat de overschrijding van de maximale Responstijd plaatsvond.
46.2. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van een deel van de Premie, zoals bedoeld in artikel 46.1., indien de overschrijding veroorzaakt is door omstandigheden buiten de invloedsfeer van InSpark. Tevens bestaat er geen recht op restitutie indien de vertraging het gevolg is van het niet nakomen door Opdrachtgever van hetgeen is bepaald in artikel 19.

Stilzwijgende verlenging

Artikel 47

47.1. De Overeenkomst wordt na de eerste Contractperiode telkens stilzwijgend met één (1) jaar verlengd tegen de dan geldende tarieven.

Beëndiging

Artikel 48

48.1. De Overeenkomst kan door Opdrachtgever worden beëindigd door opzegging per aangetekend schrijven. Dit schrijven dient minimaal drie (3) maanden voor het verstrijken van de Contractperiode door InSpark ontvangen te zijn.
48.2. InSpark kan de Overeenkomst opzeggen door schriftelijke kennisgeving tenminste drie (3) maanden voor het verstrijken van de Contractperiode.

Module- managed services

Algemeen

Artikel 49

49.1. Op Managed Services zijn, aanvullend op de Algemene Voorwaarden, ook de in deze module genoemde voorwaarden van toepassing. Daar waar de voorwaarden uit deze module strijdig zijn met enige voorwaarde uit de Algemene Voorwaarden prevaleert de voorwaarde met het hoogste artikelnummer.

Vormen van dienstverlening

Artikel 50

50.1. De door InSpark te verrichten Prestatie zal geschieden op basis van de drie onderstaande diensten:

a. Expert Desk: InSpark biedt ondersteuning aan de IT-afdeling van Opdrachtgever door middel van tweede- of derdelijns support.
b. Managed Cloud: InSpark ontzorgt de organisatie van Opdrachtgever geheel dan wel gedeeltelijk bij het gebruik van Microsoft Cloud diensten.
c. Cloud Security Center: InSpark monitort en beveiligt de Microsoft Cloud diensten van Opdrachtgever en draagt zorg voor de opvolging van incidenten.

50.2. In de Serviceovereenkomst wordt nader beschreven welke taken bij de te verrichten Prestatie zijn inbegrepen en welke niet.

Expert Desk

Artikel 51

51.1. Indien de door InSpark te verrichten Prestaties geschieden op basis van een Expert Desk pakket krijgt Opdrachtgever toegang tot de servicedesk van InSpark met betrekking tot (technische) vragen en/of problemen. InSpark zal zorg dragen voor beantwoording van deze vragen dan wel ondersteuning bieden bij het oplossen van (technische) problemen. Het exacte takenpakket van InSpark is afhankelijk van het in de Serviceovereenkomst opgenomen dienstenniveau.
51.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in Serviceovereenkomst kan Opdrachtgever uitsluitend voor ondersteuning aangaande Azure en Office 365 een beroep op de servicedesk van InSpark doen.
51.3. Aansluiting van iedere gebruiker op de servicedesk van InSpark zal geschieden volgens een, door Partijen in onderling overleg, nog nader vast te stellen aansluitprocedure.
51.4. Ten behoeve van de in artikel 51.1. genoemde ondersteuning is de servicedesk van InSpark beschikbaar voor de IT-afdeling van Opdrachtgever via e-mail, telefoon of Skype op de tijden zoals zijn opgenomen in de Serviceovereenkomst. Tickets worden beantwoord tijdens de openingstijden alsmede binnen de Responsietijd zoals is opgenomen in de Serviceovereenkomst.
51.5. InSpark zal zich naar beste kunnen inspannen haar dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de in de Serviceovereenkomst vastgelegde afspraken en procedures. Alle Prestaties van InSpark worden uitsluitend verricht op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover InSpark uitdrukkelijk en schriftelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Onder resultaten worden hier ook mede telkens de afspraken in de aansluitprocedure en hetgeen vermeldt in het Expert Desk pakket verstaan.
51.6. Niet inbegrepen bij het Expert Desk pakket zijn zogeheten ‘Premier Support’ diensten. Opdrachtgever dient hierover met InSpark een aanvullende Overeenkomst af te sluiten. Premier Support houdt in dat InSpark, na overleg met Opdrachtgever, een storing in een Microsoft Clouddienst van Opdrachtgever zal escaleren naar Microsoft via haar eigen Premier Support contract. InSpark coördineert de escalatie en stemt waar nodig het vervolg af met Microsoft. De kosten die Microsoft aan InSpark berekent worden een-op-een aan Opdrachtgever doorberekent op basis van Nacalculatie. Indien Microsoft stopt met het aanbieden van Premier Support in de huidige vorm en/of InSpark geen lopend contract meer heeft met Microsoft voor Premier Support, komt de aanvullende Overeenkomst automatisch te vervallen.
51.7. Niet inbegrepen bij het Expert Desk pakket zijn zogeheten ‘standby-diensten’. Indien Opdrachtgever wenst dat InSpark, ten behoeve van het oplossen van ernstige problemen van een spoedeisende of urgente aard, één of meer personeelsleden beschikbaar houdt zal InSpark hiervoor een aanvullende vergoeding op basis van Nacalculatie vaststellen.

Managed cloud

Artikel 52

52.1. Indien de door InSpark te verrichten Prestatie geschiedt op basis van een Managed Cloud pakket zal InSpark de Infrastructuur van Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in beheer nemen. Het exacte takenpakket van InSpark is afhankelijk van het in de Serviceovereenkomst opgenomen dienstenniveau.
52.2. Met betrekking tot Managed Cloud richt InSpark zich in de basis op het beheer van het deel van de Infrastructuur dat gebruik maakt van het Microsoft Azure platform. Hierbij biedt InSpark uitsluitend ondersteuning voor de in de Serviceovereenkomst opgenomen componenten.

Cloud Security Center

Artikel 53

53.1. Indien de door InSpark te verrichten Prestatie geschiedt op basis van een Cloud Security Center pakket zal InSpark de in de Serviceovereenkomst bepaalde Microsoft Cloud diensten binnen de Infrastructuur van Opdrachtgever monitoren en ervoor zorgdragen dat alle security gerelateerde incidenten en aanbevelingen opgevolgd worden. Het exacte takenpakket van InSpark is afhankelijk van het in de Serviceovereenkomst opgenomen dienstenniveau.
53.2. InSpark maakt voor Cloud Security Center gebruik van diensten van Microsoft Security zoals opgenomen in de Serviceovereenkomst.

Toegang infrastructuur

Artikel 54

54.1. Teneinde Managed Services mogelijk te maken dient de servicedesk van InSpark te allen tijde elektronisch toegang te kunnen krijgen tot de Infrastructuur van Opdrachtgever. Specifieke regelingen met betrekking tot de toegang zullen worden vermeld in de Serviceovereenkomst.
54.2. Indien en zolang toegang tot de Infrastructuur van Opdrachtgever vanuit de servicedesk van InSpark niet mogelijk is door uitval van de betreffende verbinding, door storing in de elektriciteitsvoorziening bij Opdrachtgever dan wel derden, of als gevolg van handelingen verricht door of in opdracht van Opdrachtgever, is InSpark niet gehouden aan de verplichtingen welke voortvloeien uit de Serviceovereenkomst. Dit geeft Opdrachtgever geen recht tot het tussentijds beëindigen van de Serviceovereenkomst dan wel op restitutie van (een deel van) de Premie.

Storingen en incidenten

Artikel 55

55.1. Storingen in hardware worden opgelost voor zover gedekt door en volgens de voorwaarden van de Serviceovereenkomst. Software updates worden verricht voor zover gedekt door de Serviceovereenkomst.
55.2. InSpark zal er te allen tijde naar streven om incidenten binnen de in de Serviceovereenkomst opgenomen Responstijd op te volgen.
55.3. Overschrijding van de Responstijd geeft Opdrachtgever geen recht op beëindiging van de Serviceovereenkomst.

Uitsluitingen

Artikel 56

56.1. InSpark is niet gehouden aan de verplichtingen vallend onder de Serviceovereenkomst indien er storingen optreden als gevolg vangebruikersfouten, hard- en software problemen die niet worden gedekt door de Serviceovereenkomst of incompatibiliteit van software.
56.2. Defecten als gevolg van ondeugdelijke behandeling, reparaties door derden, gebruik van ongeschikte accessoires of randapparatuur dan wel enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, vallen niet onder de dekking van de Serviceovereenkomst.
56.3. Hardware welke niet meer door de fabrikant worden ondersteund, valt niet onder de werking van de Serviceovereenkomst.

Wijzigingen door opdrachtgever

Artikel 57

57.1. Indien Opdrachtgever wijzigingen aanbrengt dan wel laat aanbrengen in de hardware, de software of in de configuratie van (onderdelen van) haar Infrastructuur dan dient Opdrachtgever InSpark daar schriftelijk van op de hoogte te stellen. Indien InSpark verwacht dat de wijziging tot problemen zou kunnen leiden zal zij een advies uitbrengen tot aanpassing van de Infrastructuur. Indien Opdrachtgever dat advies niet opvolgt is InSpark gerechtigd haar dienstverlening te staken en/of de Serviceovereenkomst onmiddellijk te beëindigen. Opdrachtgever dient in dat geval de verschuldigde Premie tot de eerstvolgende vervaldatum te betalen.
57.2. Indien Opdrachtgever zelf wijzigingen aanbrengt dan wel laat aanbrengen zoals bedoeld in artikel 57.1., vervalt voor InSpark de verplichting om een administratie te voeren. Dit geeft Opdrachtgever geen recht op het tussentijds beëindigen van de Serviceovereenkomst dan wel op restitutie van (een deel van) de Premie.

Rapportage en overleg

Artikel 58

58.1. InSpark zal incidenten bespreken met de betreffende medewerkers van Opdrachtgever. InSpark zal een incident afmelden wanneer deze naar haar oordeel is verholpen. Naar keuze van InSpark kan gebruik gemaakt worden van communicatie per brief of e-mail dan wel kan er telefonisch of persoonlijk overleg plaatsvinden.
58.2. Op verzoek van Opdrachtgever kan overleg plaatsvinden over de storingsgevoeligheid van de Infrastructuur en over de kwaliteit van de dienstverlening door InSpark.

SHARE