Disclaimer

Deze website (www.inspark.nl) is eigendom van InSpark Holding B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34298183, hierna te noemen: InSpark.

Algemeen

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Tevens binden kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen InSpark niet.

InSpark werkt de inhoud van deze website regelmatig bij en actualiseert deze website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

InSpark verschaft informatie op deze website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kan derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Gebruikers zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke op deze website wordt verschaft.

Beperkte aansprakelijkheid

InSpark geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt verschaft.

InSpark biedt geen garantie over de veiligheid van deze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van deze website.

InSpark is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) websites van externe partijen waarnaar op deze website mogelijk wordt verwezen.

InSpark kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook geleden door het gebruik (van de informatie op) deze website.

Rechten

Tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld, berusten alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website getoonde inhoud (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) bij InSpark dan wel haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om enige inhoud van deze website te kopiëren, te downloaden dan wel op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InSpark.

Wijzigingen

InSpark behoudt zich het recht voor om alle aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan enige nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website alsmede deze disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar InSpark haar hoofdvestiging heeft.