Meetup PowerAddictsNL

Meetup Dutch PowerShell User Group

Kennissessie Microsoft Entra ID Governance

Roundtable sessie: De kracht van Azure in de zorg